ادامه اعتصاب کارگری در ایران؛ کارگران بیش از 61 شرکت در هشت استان ایران دست به اعتصاب زده اند؛ همزمان 6 تشکل از جمله سندیکای کارگران شرکت هفت تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و اتحاد بازنشستگان و فرهنگیان اسلام شهر هم در بیانیه ای مشترک از این اعتصاب سراسری حمایت کردند؛ منابع کارگری گزارش دادند برخی کارگران با تهدیدهای قضایی و امنیتی رو به رو شدند