با همکاری بنیاد مستضعفان بیمارستان 64 تخت خوابی علوی در شهرستان کم برخوردار مراوه تپه استان گلستان به بهره برداری رسید؛ رویایی که رنگ واقعیت گرفت... توضیحات فتاح رئیس بنیاد مستضعفان: این بیمارستان 64 تخت خوابی است، و با سرعت ساخته شده و همچنین طبق نقشه ای که وزارت بهداشت تأیید کرده است حدود 80 میلیارد تومان برای ساخت این بیمارستان هزینه شده است. در این بیمارستان کلیه خدمات پزشکی به بیماران ارائه می شود؛ همچون داخلی، اطفال، ای سی یو، سی سی یو، زایشگاه، اتاق عمل جراحی، اورژانس، داروخانه، بخش دیالیز و نوزادان به بهره برداری رسیده است. اکنون بیمارستان علوی مراوه تپه به بیماران شهرهای مجاور نیز خدمات درمانی ارائه می دهد. با بهره برداری از بیمارستان علوی مراوه تپه حدود 100 هزار نفر جمعیت این شهرستان محروم مرزی، از خدمات بهداشتی، درمانی بهره مند می شوند