دستگاه های RVM یا همان دریافت خودکار پسماند فرد با حضور شهردار تهران، نماینده برنامه توسعه سازمان ملل و سفرای کشور های ژاپن و هلند رونمایی شد؛مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند گفت: گام چهارم اجرای طرح کاپ، برنامه هوشمندسازی و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی و که یکی از موارد آن استقرار دستگاه‌های دریافت خودکار پسماند خشک RVM است. هدف اصلی از بهره برداری از این دستگاه، کمک و تسریع در امر تفکیک و جداسازی پسماند‌های خشک از مبدا و در نهایت کاهش هزینه‌ها همراه با بسته‌های تشویقی ویژه شهروندان است.